Algemene Voorwaarden

MEER Wonen & Werken Zwartsluis

Algemeen
Artikel 1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van koop en verkoop van zaken van Afp MEER Wonen & Werken hierna te noemen: MEER Wonen & Werken, de uitvoering en levering daaronder begrepen. Deze voorwaarden zij tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij MEER Wonen & Werken als dienstverlener optreedt, alsmede op aannemingsovereenkomsten voor zover MEER Wonen & Werken als aannemer optreedt en de wederpartij als aanbesteder.
Afwijkende voorwaarden verbinden MEER Wonen & Werken slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van MEER Wonen & Werken worden overeengekomen.
In geval van strijd tussen deze voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de koper en algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de voorwaarden van MEER Wonen & Werken van kracht zijn, tenzij anders is overeen gekomen en schriftelijk door de directie van MEER Wonen & Werken is bevestigd.

Aanbieding
Artikel 2
De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van MEER Wonen & Werken voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege MEER Wonen & Werken, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat MEER Wonen & Werken gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
De door MEER Wonen & Werken opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief vracht- en eventuele leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.
De aanbieding is gebaseerd op de door koper, respectievelijk opdrachtgever, verstrekte tekeningen en verdere gegevens, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van MEER Wonen & Werken gemaakt en zijn voor de opdrachtgever/koper te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door MEER Wonen & Werken gegeven termijnen zijn slechts te beschouwen als streefdata en worden opgeschort door regen- of vorstverlet.
Tenzij uitdrukkelijk vermeld omvat de aanbieding niet de verhuizing van meubilair, het afdekken van vloeren en de reparaties aan vloeren en wanden die voor de uitvoering van de aangeboden werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk zijn en eerst gedurende de uitvoering van de overeenkomst zichtbaar worden. De aanbieding omvat voorts niet uitvoering in speciaal te fabriceren coatingkleuren.
Het verwijderen van afvalstoffen, waaronder chemisch afval, asbesthoudende stoffen en stoffen die milieuschade of enig gezondheidsrisico kunnen opleveren, is nimmer in de aanbieding begrepen.
Indien een wederpartij MEER Wonen & Werken uitnodigt een aanbieding te doen en na de aanbieding een opdracht uitblijft, komen de kosten van de calculatie en overige met de aanbieding samenhangende kosten voor rekening van de wederpartij.
De aanbieding is gebaseerd op de verklaring van de wederpartij, dat ondervloeren blijvend droog, vormvast en bezemschoon ter beschikking van MEER Wonen & Werken worden gesteld.

Prijzen
Artikel 3
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
MEER Wonen & Werken is na het tot stand komen der overeenkomst gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien voor de (op)levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Als de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de koper, indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. MEER Wonen & Werken zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever/koper brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij de toeleveranciers, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van MEER Wonen & Werken aanpast.

Totstandkoming en inhoud der overeenkomst
Artikel 4
Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van MEER Wonen & Werken en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van MEER Wonen & Werken deze schriftelijk bevestigd heeft en de opdrachtgever/koper hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.
Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door MEER Wonen & Werken verzonden vrachtbrief, afleveringsbon of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de koopovereenkomst, die de op de vrachtbrief, afleveringsbon of de factuur vermelde goederen omvat.
Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van MEER Wonen & Werken binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.
De opdrachtgever/koper is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor MEER Wonen & Werken ontstane schade – reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke – te vergoeden, ongeacht de reden – overmacht daaronder begrepen – voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van MEER Wonen & Werken daarvan. Indien een opdracht afhankelijk wordt gesteld van een te verkrijgen financiering en deze financiering niet ver – kregen zou kunnen worden, dan is MEER Wonen & Werken eveneens tot vergoeding van winstderving gerechtigd indien zal blijken, dat de koper, respectievelijk de opdrachtgever, binnen twaalf maanden na de voor het verkrijgen van de financiering gestelde termijn de opdracht aan een derde zou verstrekken. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 30 % van de koop- respectievelijk de aannemingssom te bedragen. MEER Wonen & Werken behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

Afwijkingen
Artikel 5
Indien de overeenkomst tussen MEER Wonen & Werken de levering van vloercoating omvat wordt de hoeveelheid door MEER Wonen & Werken geleverd product geacht voldoende in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheid te zijn indien het verschil tussen de geleverde hoeveelheid en de overeengekomen hoeveelheid minder dan 5 % is, met dien verstande dat de wederpartij verplicht is maximaal 5 % meer of minder te ontvangen en te betalen.
Kleurverschillen en/of kleurveranderingen onder invloed van ultraviolet licht, patroonverschillen of andere omstandigheden met betrekking tot linoleum, vinyl, pvc, tapijthout, behang, textiel en andere materialen alsmede afwijkingen in overige eigenschappen, welke binnen de in de bedrijfstak voor het desbetreffende product aanvaardde marges vallen, of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen toerekenbare tekortkoming voor MEER Wonen & Werken op.

Leveringstermijn
Artikel 6
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. MEER Wonen & Werken is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door te late levering door haar leverancier, transportschade, diefstal of welke oorzaak dan ook en de koper is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige materialen tijdig door derden zullen worden geleverd.
Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door MEER Wonen & Werken is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van MEER Wonen & Werken zijn, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van MEER Wonen & Werken is en de ruimte waarin het verkochte zal worden geplaatst, dan wel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd schoon en leeg ter beschikking van MEER Wonen & Werken is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Iedere overeenkomst wordt door MEER Wonen & Werken aangegaan onder de voorwaarde dat de opdrachtgever/ koper voldoende kredietwaardig blijkt. MEER Wonen & Werken is gerechtigd van de opdrachtgever c.q. de koper te verlangen, dat deze ten genoegen van MEER Wonen & Werken voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens MEER Wonen & Werken. MEER Wonen & Werken is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Risico
Artikel 7
De te leveren zaken zijn na het verlaten van de magazijnen van MEER Wonen & Werken of haar toeleverancier voor risico van de opdrachtgever. De koper is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De koper dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te verzekeren. MEER Wonen & Werken is gerechtigd vóór afgifte van zaken, waarvan zij zich ingevolge artikel art. 11 het eigendom heeft voorbehouden, van de koper bewijs te verlangen van de in de vorige volzin bedoelde verzekering.

Betaling
Artikel 8
Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum ten kantore van MEER Wonen & Werken of een door haar aan te wijzen derde. MEER Wonen & Werken behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. MEER Wonen & Werken is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de koper aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
Ingeval van een aannemingsovereenkomst dient de opdrachtgever steeds binnen acht dagen na dagtekening van een hiertoe door of vanwege MEER Wonen & Werken gedaan schriftelijk verzoek tot betaling over te gaan zonder aftrek of verrekening. Tenzij partijen anders overeenkomen, omvat de aanneemsom de navolgende betalingstermijnen:
• 10% bij het aangaan der overeenkomst;
• 50% bij de aanvang der werkzaamheden;
• 40% bij de oplevering.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper aan MEER Wonen & Werken vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 100,00 (zegge: honderd euro) en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is MEER Wonen & Werken gerechtigd jegens de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.
Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, c.q. de koper, of indien op roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever, c.q. de koper, beslag wordt gelegd, zal MEER Wonen & Werken het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van MEER Wonen & Werken op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van MEER Wonen & Werken om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die MEER Wonen & Werken ten laste van de koper heft ineens en dadelijk opeisbaar.

Hoofdelijkheid
Artikel 9
Al hetgeen -betaling of anderszins -waartoe MEER Wonen & Werken ter zake van de aan haar verstrekte opdrachten en met inachtneming van deze voorwaarden is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar, bestuurder, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de geleverde of bewerkte zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan MEER Wonen & Werken tot levering van goederen of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.

Klachten
Artikel 10
Iedere klacht ter zake van onvolledige of onjuiste levering dient direct, doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Klachten met betrekking tot eigenschappen van de geleverde zaken kunnen, eveneens duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend, echter binnen een termijn van vijf dagen na ontdekking. Bij het indienen van de klacht verstrekt de koper een monster van het product, met betrekking waartoe de klacht is ontstaan.
De verplichtingen van MEER Wonen & Werken bij tekortkomingen t.a.v. koopovereenkomsten is beperkt tot het vervangen of vergoeden van de door haar geleverde zaken.
Ondeskundige en/of foutieve behandeling of opslag van het geleverde doet elke verplichting tot vervangen of vergoeden van de geleverde goederen vervallen. Onder foutieve behandeling of opslag wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen opslag in ruimten welke kouder dan 5° C of boven 40° C.
Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen jegens MEER Wonen & Werken, noch komt koper het recht toe deze verplichtingen op te schorten.
Een klacht is niet ontvankelijk, indien verkoper tot verwerking of levering aan een derde is overgegaan, terwijl het beweerdelijke gebrek aan koper bekend was of bekend behoorde te zijn. Een gebrek wordt geacht aan koper bekend te zijn indien het gebrek door eenvoudige controle is waar te nemen.
Het bewijs van het feit, dat de zaken waarover wordt geklaagd, dezelfde zijn als welke door MEER Wonen & Werken zijn geleverd zal door de koper moeten worden geleverd.
Overmacht

Artikel 11
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft MEER Wonen & Werken, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van MEER Wonen & Werken, zonder dat MEER Wonen & Werken tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Eén en ander laat de verplichting van opdrachtgever/koper om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van MEER Wonen & Werken onafhankelijk -ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien- ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever c.q. koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van MEER Wonen & Werken of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.
Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

Artikel 12
Alle geleverde zaken blijven het eigendom van MEER Wonen & Werken totdat koper respectievelijk de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens MEER Wonen & Werken heeft voldaan. De wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of leveren.
MEER Wonen & Werken is onherroepelijk door de koper gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door MEER Wonen & Werken geleverde respectievelijk aangevoerde zaken tot zich te nemen.
Intellectuele rechten

Artikel 13
MEER Wonen & Werken behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten voor, ter zake van door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d.. Deze rechten blijven aan MEER Wonen & Werken toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan MEER Wonen & Werken toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende akte.
Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van MEER Wonen & Werken noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan MEER Wonen & Werken te worden geleverd.
Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de nalatige een boete van €25.000,00 (zegge: vijfentwintig duizend euro) per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is.
Aansprakelijkheid

Artikel 14
Indien MEER Wonen & Werken nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door haar te dienen vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming en zal daaronder nimmer begrepen zijn schade toegebracht aan roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever/koper, noch schade welke is ontstaan door te laat gaan gebruiken van het betreffende bouwwerk.
MEER Wonen & Werken is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade ontstaan door gebreken aan de door haar uitgevoerde werken.
MEER Wonen & Werken is voorts niet aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden of van haar eigen personeel, zelfs als deze te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering der overeenkomst.
MEER Wonen & Werken is jegens de opdrachtgever/koper niet aansprakelijk voor coating spatten e.d. op auto’s, kleding en andere zaken van opdrachtgever/koper of derden. De opdrachtgever/koper verbindt zich MEER Wonen & Werken te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens MEER Wonen & Werken, uit welke hoofde dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

MEER Wonen & Werken is voorts niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit voor haar onvoorziene omstandigheden of enig van buiten komend onheil.
In geval van verkoop van gerede producten -zaken welke door MEER Wonen & Werken zijn ingekocht en op het werk worden geleverd-, geldt ten aanzien van haar aansprakelijkheid, dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. MEER Wonen & Werken aanvaardt te dier aanzien geen enkele aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
MEER Wonen & Werken is niet aansprakelijk voor kosten schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
In geval MEER Wonen & Werken diensten verleent, zoals het geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens MEER Wonen & Werken adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart MEER Wonen & Werken voor alle aanspraken, welke derden in verband met hiervoor genoemde adviezen tegen MEER Wonen & Werken mochten instellen.
Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden neemt MEER Wonen & Werken geen aansprakelijkheid op zich.
Indien MEER Wonen & Werken aan de opdrachtgever te kennen geeft dat zij de ondergrond niet geschikt acht voor de opgedragen stoffeerderswerkzaamheden of de opdrachtgever zulks gezien zijn deskundigheid ter zake naar redelijkheid moest begrijpen, kan het resultaat van de stoffeerders-werkzaamheden nimmer worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van MEER Wonen & Werken.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 15
Op alle door MEER Wonen & Werken gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Zwolle, tenzij MEER Wonen & Werken er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde Rechter.
Bijzondere bepalingen met betrekking tot overeenkomsten tot aanneming van werk

Oplevering
Artikel 16
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
• wanneer MEER Wonen & Werken, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
• na verloop van acht dagen nadat MEER Wonen & Werken schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
• bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Kleine gebreken, welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan MEER Wonen & Werken, onder opgave van redenen hiervan.
MEER Wonen & Werken is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk ter harer kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
Na de in het vorige lid genoemde termijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor de tekortkomingen aan het werk indien het werk een verborgen gebrek bevat en MEER Wonen & Werken daarvan binnen zes weken na ontdekking mededeling is gedaan.
De rechtsvordering uit hoofde van het feit dat de gekochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst, c.q. aannemingsovereenkomst, mocht verwachten is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaren na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Meer- en minder kosten
Artikel 17
In de overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.
De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk bij de oplevering. MEER Wonen & Werken kan terstond na het bekend worden van de hoogte van het verschuldigde bedrag aan meerwerk aan opdrachtgever een factuur zenden. Het bepaalde in artikel 8 is overeenkomstig van toepassing.
Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever/koper de installatie of montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is dan oorspronkelijk overeengekomen, is MEER Wonen & Werken gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de opdrachtgever/koper te berekenen of de werkelijk daardoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag/koopsom, zodat MEER Wonen & Werken niet gehouden is de oorspronkelijke aannemingssom/koopsom te verminderen met een bedrag, dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijk object.
Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk in de zin van dit artikel.
Het bepaalde in artikel 7:755 van het Burgerlijk Wetboek is op de overeenkomst tussen opdracht gever en MEER Wonen & Werken niet van toepassing.
Een opdracht tot meerwerk door het adviesbureau en/of een gemachtigde die bij de totstandkoming en verdere uitvoering der overeenkomst door opdrachtgever c.q. koper is aangezocht zijn zaken te behartigen, wordt aangemerkt als een opdracht zijdens opdrachtgever c.q. koper en het adviesbureau c.q. gemachtigde.

Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 18
De opdrachtgever zorgt ervoor dat MEER Wonen & Werken tijdig kan beschikken:
• over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals het bestek, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) één en ander op aanwijzing van MEER Wonen & Werken;
• over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

DISCLAIMER
Deze disclaimer is van toepassing op de websitewww.meer-wonen.nlen wordt beheerd door:

Afp MEER Wonen & Werken(hierna te noemen “MEER Wonen & Werken”)
Postbus 105
8064 ZJ Zwartsluis
Nederland
Tel. 06-55023556
info@meer-wonen.nl

De toegang tot en het gebruik van de website impliceert dat de gebruiker onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt:
Algemeen
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids – en / of videofragmenten en / of andere objecten op de website of via de website;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Afp MEER Wonen & Werken is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Niets uit de inhoud van MEER Wonen & Werken’s website mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, behoudens met haar uitdrukkelijk toestemming.
MEER Wonen & Werken behoudt zich, in geval van inbreuk op deze disclaimer, het recht voor om u het gebruik van de webpagina en / of het gebruik van bepaalde op de website aangeboden diensten te ontzeggen.Afp MEER Wonen & Werken kan hiertoe de toegang tot de website monitoren.
Afp MEER Wonen & Werken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van of samenhangend met de toegang tot of het gebruik van haar website of de inhoud ervan. De foutloze en/of ononderbroken werking van haar website kan niet worden gegarandeerd.

Inhoud van de website:
De informatie op de website of verkregen via deze website (via verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet de eigendom zijn van Afp MEER Wonen & Werken), de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde.
Deze internetsite wordt door Afp MEER Wonen & Werken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Afp MEER Wonen & Werken daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die voor u van belang isdient door u altijd op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen welke u op basis van informatie op deze internetsite heeft gemaakt of gaat maken zijn voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dat geldt voor tekst, beeld, audio en video die u op deze internetsite en op alle onderliggende pagina’s aantreft. Druk-,spel-,zet- of andere vergelijkbare fouten in door Afp MEER Wonen & Werken openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Afp MEER Wonen & Werken niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting in het leven roepen.
Afp MEER Wonen & Werken spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en / of aan te vullen. De inhoud van de website is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen en kunnen hierdoor zonder voorafgaande verwittiging en naar eigen inzicht worden gewijzigd. Afp MEER Wonen & Werken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van actualisering, aanvulling of wijziging van de inhoud van de website.
Behoudens deze disclaimer, is Afp MEER Wonen & Werken niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan de website gekoppelde bestanden van derden. Zij zijn alleen opgenomen ter informatie voor de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten:
De inhoud van de website is de volledige eigendom van Afp MEER Wonen & Werken, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
De inhoud van de website is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afp MEER Wonen & Werken is het de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen. Niet toegestaan of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. de privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
U zal Afp MEER Wonen & Werken, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartner en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen, schade, kosten van welke aard ook, etc. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Persoonsgegevens:
De via de website ingezamelde persoonsgegevens vallen onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle inlichtingen die Afp MEER Wonen & Werken van bezoekers van de website en / of klanten bijhoudt, worden opgeslagen in een klantenbestand. De persoonsgegevens van de bezoekers en / of klanten zijn bestemd voor intern gebruik. Ze kunnen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld (in naleving van de Belgische privacy wetgeving). Ze geven recht op inzage en verbetering.
De geregistreerde connectiegegevens (IP-adres, tijdstip waarop de website wordt bezocht, type browser en welke pagina’s van de website worden bezocht) worden louter verwerkt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte internetsite automatisch op je computer worden geplaatst. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze internetsite dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Acties
Bij acties (wedstrijden, enquêtes, etc.) zijn, naast deze disclaimer, ook de daarvoor geldende actievoorwaarden van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Nederlands recht is van toepassing op de website. In geval van geschillen of betwisting is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd.
In geval van geschil wordt een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.

Wijzigingen
Afp MEER Wonen & Werken heeft het recht deze voorwaarden e.d. eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden worden per e-mail of de internetsite bekend gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om met enige regelmaat deze voorwaarden te lezen en na te gaan of de voorwaarden zijn veranderd. Door gebruik (te blijven) maken van de internetsite gaat de gebruiker akkoord met dergelijke wijzigingen.